Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Evaluering og skole-hjem samtaler, overbygning

Evalueringskultur på Videbæk Skole

 

PÅ Videbæk Skole vægter vi skole-hjem samtalerne højt. Udover den daglige kontakt mellem skolens familier og skolen, så er skole-hjem samtalerne et redskab til at sætte retning fagligt og trivselsmæssigt. Dette gøres i et samarbejde mellem den enkelte elev, forældrene og skolen. Udgangspunktet er dialog som samtaleform, hvor vi ønsker at fremme den enkelte elevs egen forståelse og evne til at indgå i en dialog omkring egne udviklingspotentialer. Vores ambition er, at såvel elever som forældre bliver inddraget i denne proces, hvor der på mange årgange også vil være forældreforberedelse til de enkelte samtaler.

 

Samtalerne er udviklet over en årrække med udgangspunkt i en antropologisk undersøgelse blandt vores forældre og elever, omkring hvad der var væsentligt for en god skole-hjem samtale.  

 

En del af evalueringskulturen på skolen tager afsæt i skole-hjem samtaler. Samtaleformen har på landsplan udviklet sig gennem årene og er ikke nødvendigvis, som da skolens forældre selv gik i skole. Nedenfor har vi redegjort for, hvordan skolen afholder samtaler fra barnets første skoleår til de afsluttende prøver på 9. årgang.

Skole-hjem samtalerne har en rød tråd fra elevens begyndende skolegang til afslutningen. Fælles for alle samtalerne er følgende:

 

Vi ønsker med udgangspunkt i elevens egne ord og egen oplevelse af skolehverdagen at fremme en skole-hjem-samtale, hvor elever, forældre og lærere indgår i en fælles dialog om det, der er på spil for elevens trivsel og faglige udvikling i skolen. 
En samtale, der præges af dialog, og hvor eleven og forældrene føler sig hørt, og det fremmer en fælles forståelse for elevens skolegang. 

 

Samtalerne har forskelligt indhold afhængig af årgang og ståsted. Der er også differentieret tidsinterval for de enkelte samtaler, da indholdet sætter rammen for samtalerne og ikke omvendt.

 

Samtaler på 7. årgang  

Rammer:  

Der afsættes 20 min til samtalerne. Til samtalerne deltager 2 lærere (dansk og matematik)  

Første samtale placeres slut oktober/start november. Anden samtale afholdes omkring marts.  

Inden første samtale er læringskonferencen afholdt så fokus på indsatser kan præsenteres til samtalerne.   

Opfølgning på læringskonferencen mellem lærer og vejleder inden 2.samtale - vejleder kan deltage i samtalen.  

Formål:  

Med udgangspunkt i elevernes og forældrenes egne ord har vi en dialog omkring opstarten i 7. klasse. Det sociale som det faglige bringes i spil, så læringspotentialet kan udvikles bedst mulig.  

 

Indhold:  

Til første samtale har eleverne og forældrene forberedt nogle spørgsmål ud fra en skabelon til forventningsafstemning. Dette bliver præsenteret som en del af samtalen ved bordet.  

Anden samtale har fokus på det faglige, her forbereder eleven et oplæg med et PP, som fremlægges 5 min. i starten af samtalen.  

 

Samtaler på 8.årgang 

Rammer: 

Eleven forbereder et oplæg, som bliver grundlaget for skole-hjem-samtalen på 8. årgang. 

Før samtalen: 
Eleven får en dobbeltlektion til at forberede oplægget.
 
I invitationen til forældrene stilles 5 spørgsmål, som de skal have forberedt til selve samtalen. 
F.eks. 
Hvordan oplever I arbejdsmængden? 
Hvordan oplever I skoleglæden? 
Hvilken føling har I med madpakker/søvn og bare generelt energi til skoledagen så jeres barn er undervisningsparat – lever det op til jeres forventninger? 
Hvad oplever I, der fylder lige nu i jeres barns skoledag? (fagligt/socialt/energimæssigt) 
Hvilke forventninger har I til jeres barns skolegang? (fagligt og socialt) 
Hvilke forventninger har jeres barn til sin egen skolegang? (fagligt/socialt) 

Hvor ser I jeres barns styrker? 
Hvor ser I nogle udfordringer, som I tænker, at I/barnet gerne vil have hjælp til? 

 
Under samtalen: 


Der afsættes 30 min., så der er 5 min. til skift.  
25 minutter til afvikling af samtalen 
Til samtalen sidder en dansk- og matematiklærer (2 af klassens lærere) 
 
Eleven indleder med at fortælle om sin faglige udvikling og trivsel i ti minutter.  
Forældrene har fem minutter efter elevens oplæg.  
Til sidst kommer lærerne til orde med udgangspunkt i det, som eleven og forældrene har sagt evt.  med egne tilføjelser. 
 
Der er mulighed for anden samtale i foråret efter behov, hvor UU-vejlederen kan inviteres ind.  

 

Formål: 
Med udgangspunkt i elevens egne ord og egen oplevelse af skolehverdagen (elevoplæg), ønsker vi at fremme en skole-hjem-samtale, hvor elever, forældre og lærer indgår i en fælles dialog om det, der er på spil for elevens trivsel og videre udvikling i skolen. 
En samtale, der præges af dialog, og hvor eleven og forældrene føler sig hørt. 
En samtale, der fremmer en fælles forståelse for elevens skolegang. 

 

 Indhold: 

  • Se vedlagte pdf. 
     

Differentiering: 
- At der plukkes i punkterne, så mængden passer til elevens formåen.
(Denne differentiering præsenteres ikke som en fælles mulighed for klassen, men på tomandshånd med den enkelte elev).
 
- At der ikke laves en præsentation foran tavlen, men at samtalen afvikles som en uformel snak ved bordet. 

- I de situationer, hvor eleven på forhånd er i netværksregi eller erklæret ikke uddannelsesparat, kan ressourcepersoner med fordel inviteres ind (UU, AKT, Ledelsen). 
Her anbefales det, at samtlige 25 min. benyttes til at komme omkring elevens trivsel, udvikling og muligheder. 

- Lærernes rolle under eller efter samtalen tager sit udgangspunkt i elevoplægget, og hvilken retning eleven “går i“. 

 

Samtaler på 9. årgang  

Rammer: 

Der afholdes samtaler med fokus på karakterer, UPV og studievalgsportfolio i slutningen af november måned. Samtalerne varer 15 minutter, og det er dansk- og matematiklæreren, der afholder samtalerne. I forbindelse med den obligatoriske projektopgave overværer forældrene deres barns fremlæggelse. Fremlæggelsernes varighed varierer afhængigt af gruppestørrelse, og disse finder sted uden for den normale skoletid1. Hvis der i forlængelse af fremlæggelsen er behov for en opfølgende samtale, aftales dette med forældrene.   

 

Formål: 

Eleverne skal med udgangspunkt i karakterer, UPV og studievalgsportfolio forberedes til de afsluttende prøver samt videre skolegang efter 9. klasse.  

 

Indhold: 

Samtalerne i 9. klasse kombineres med fremlæggelserne af den obligatoriske projektopgave. Forældrene får på den måde indsigt i elevernes faglige standpunkt, uddannelsesmæssige potentiale og ønsker. Elevene skal til samtalen medbringe deres uddannelsesportefølje og med udgangspunkt i denne præsentere deres uddannelsesmæssige ønsker (2-3 minutter).