Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsepolitik

Videbæk Skoles læsepolitik 

HANDLEPLAN 

 

Formålet med læseundervisningen er, at eleverne på Videbæk Skole gennem hele skoleforløbet udvikler læselyst og læseglæde. Det skal danne grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling. Formålet er endvidere at gøre eleverne i stand til på alle trin i skoleforløbet at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. 

 

Ifølge Folkeskoleloven er alle lærere ansvarlige for elevernes læsning. Læseindlæring foregår i alle fag. Dansklæreren er ansvarlig for at lære eleverne at læse, men alle faglærere er medansvarlige for at etablere gode faglige læsevaner. 

Læseundervisning foregår i alle fag, og eleverne skal målrettet lære at anvende forskellige læseforståelsesstrategier. Dette vil have stor betydning for de unges videre muligheder for at klare uddannelsesforløbet. 

Læsning og skrivning skal ses i sammenhæng, og man kan derfor ikke lave en handleplan isoleret for læsning. Læsning er et meget vigtigt hjørne af elevernes faglige udvikling og skal ses som et fundament. Men for overskuelighedens skyld, har vi her udeladt det skrevne sprog og henviser i øvrigt til Fælles mål, som er paraplyen over hele handleplanen. 

Det er derfor nødvendigt som lærer også at orientere sig i målene for det enkelte fag. 

Det er hensigten, at handleplanen skal evalueres løbende, nye tiltag skal tilføjes og evt. andre udelades. 

 

Skoledagen begynder med 20 minutters læsebånd. Klasseteamet har i fællesskab ansvaret for at planlægge indholdet i læsebåndet, så fokus rettes på læseforståelse og læsestrategier. De indlærte færdigheder vil derved blive implementeret i arbejdet med tekster i alle fag. 

 

Skolebibliotekets rolle i udmøntningen af læsepolitikken 

Skolebiblioteket skal understøtte børnenes læsning, således at der til stadighed er et rigt udvalg af bøger, som børnene kan låne til læsning i fritiden. 

Skolebiblioteket står til rådighed m.h.t. vejledning af og inspiration for lærere og pædagoger. 

 

Skriftsproglige udfordringer 

Oplever lærerne, at en elev har skriftsproglige udfordringer, kontaktes skolens læsevejleder. Se ”strategier og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder”. 

 

Læsevejledernes opgave i forbindelse med læseundervisningen 

 • I 2022/23 vil der være fokus på god staveundervisning 
 • Sprogligopmærksomhed i alle fag - opfølgning 
 • Vejlede og holde lærerne ajour vedrørende læsning 
 • I samarbejde med dansklærerne tilbydes der korte skubkurser enten individuelt eller på små hold 
 • I samarbejde med dansklærerne tilbydes der hjælp til holddeling på en årgang 

 

 Forældrenes rolle i deres barns læseudvikling 

Forskning viser, at børns læseudvikling kan styrkes af mor og far. Betydningen af forældrenes indsats er så stor, at elever efter to måneder med daglig læsetræning hjemme har en fremgang, der svarer til fire måneders fremgang i læseevne. Videbæk Skole forventer derfor, at forældrene bakker op om skolens læseundervisning og dermed deres barns læseudvikling. 

 

Mål for læseindsats i indskolingen 

 Bh kl.: 

 • Læser(finder) og skriver (tegner) sit eget navn 
 • Kender læseretningen, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad og ved, hvordan man skifter linje 
 • Har opdaget og viser, at det skrevne ”kan man sige” 
 • Anvende alfabetet (navn, lyd og form)  
 • LUS-punkterne til og med 6 
 • Der arbejdes på at udbygge elevernes ordforråd 

 

1. kl.:  

 • Finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord 
 • Finde udlyd i lydrette ord 
 • Læse lette tekster med stigende hastighed (Let 9 - 11 / 30-90 ord pr. minut) 
 • LUS-punkterne til og med 9 
 • Arbejde med at udbygge ordforråd 
 • Der arbejdes med opdagende skrivning 

 

2. kl.:  

 • Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst 
 • Bruge elementære læsestrategier og læse lette tekster uden hjælp 
 • Vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombination 
 • Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp (Lix 7 - 9  / 70 - 130 ord pr. minut) 
 • LUS-punkterne til og med 12 
 • Skrive historier, huskesedler, beskeder og breve som andre kan forstå 

 

 3. kl.:  

 • Læse ukendte tekster med sikkerhed og forståelse (Lix 15 / 80-140 ord pr. minut) 
 • Læse ukendte tekster med stigende hastighed 
 • Fokus på at blive en aktiv læser 
 • Lære at bruge forskellige læseforståelsesstrategier (fx de fantastiske fire) 
 • Kunne orientere sig i en fagbog og kende til faglige læseforståelsesstrategier 
 • Simpel notatteknik: Nøgleord og/eller understregning 
 • LUS-punkterne til og med 15 

 

 Forskellige læsetiltag 

 Amigo – læsning Bh kl. læser sammen med 3. kl.  

 • Læsebånd  
 • Daglig læselektie 
 • Dialogisk læsning 
 • Læsekurser 1. - 3. årg.  2 * 14 dage 
 • Lære at bruge IntoWords både til oplæsning og ved skrivning 

 

Evaluering 

 • Se skolens testprocedure på læseområdet 

 

Forventninger til forældrene 

 • At forældrene læser 20 min. om dagen med deres barn 
 • At forældrene læser højt for deres barn, da det styrker barnets ordforråd 

 

Synliggørelse af skolens læseindsats 

 • Videbæk Skoles pjece ”Læsning”, som uddeles kort efter skolestart 
 • Forældrebreve 
 • Information til forældremøder om læsning 

 

 Mål for læseindsats på mellemtrinnet 

 4. kl.  

 • Læse skønlitteratur og faglitteratur skrevet for aldersgruppen 
 • Kende til visse genrer  
 • Fortsat fokus på at blive en aktiv læser 
 • Forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed 
 • Fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat 
 • Kunne orientere sig i en fagbog og kende til begrebet læsesti 
 • Orienteringslæse og punktlæse 
 • Lære forskellige læseforståelsesstrategier, som kan bruges tværfagligt 
 • Lære at orientere sig på en hjemmeside og finde informationer 
 • LUS-punkterne til og med 16 (lix 15-20 / 90 - 140 ord pr. minut) 

 

5.kl  

 • Automatisere læsningen og øge læsehastigheden 
 • Fortsat fokus på elevernes brug af læseforståelsesstrategier 
 • Læse ukendte tekster med sikkerhed og forståelse 
 • Læse skærmtekster og søge i databaser 
 • Forholde sig kritisk og analyserende til teksten under læsningen 
 • Kende til forskellige genrer 
 • Nærlæse, punktlæse, skimme og orienteringslæse 
 • LUS-punkterne til og med 17 (lix 20 - 25 / 110 - 150 ord pr. minut) 
 • Fortsat træning i it-læsning 

 

6.kl  

 • Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning 
 • Læse ukendte tekster med sikkerhed og forståelse 
 • Stille spørgsmål til teksten 
 • Læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer, kurver og tabeller i faglige tekster 
 • Gøre rede for genre og tema i en tekst 
 • Forholde sig analyserende til teksten under læsningen 
 • Punktlæse, nærlæse, skimme og orienteringslæse 
 • LUS-punkterne til og med 18a (110 - 160 ord pr. minut) 
 • Fortsat træning i it-læsning 

 

Forskellige læsetiltag 

 • På 4. årgang arbejdes med materialet ”Tag ordet med dig” 
 • Morgenlæsning 
 • Læsekursus  
 • Oplæsning for yngre klasser 
 • Periodelæsning 
 • Procesorienteret skrivning 
 • Forfatterskabslæsning  
 • Svensk og norsk 
 • Billedlæsning 
 • Fortsat undervisning i at bruge IntoWords, specielt med fokus på skrivning (herunder jokertegnene)

 

Fokusområder 

 • Faglig læsning 
 • Læseforståelses strategier (De fantastiske fire) 

 

Evaluering 

 • Se skolens testprocedure på læseområdet 
 • Eleverne evalueres inden for følgende parametre 
 • Læseforståelse 
 • Læseteknikker 
 • Ordforråd/ordkendskab 
 • Tekstforståelse 
 • Læsehastighed  
 • Grammatik 

 

Forventninger til forældrene 

 • At forældrene bakker elevernes læseudvikling op ved at forvente/ stille krav om, at deres barn læser 20 min. hjemme hver dag 

 

Synliggørelse af skolens læseindsats 

 • Forældrebreve 

  

Mål for læseindsats i overbygningen 

7.kl  

 • Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning 
 • Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - punktlæse, nærlæse, skimme og orienteringslæse 
 • Læse skærmtekster og søge i databaser 
 • Benytte faglitteratur i alle fag og på tværs af fagene 
 • Gøre rede for genre og tema, sprog og stil samt meningen i teksten 
 • Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af notater, mindmap, referat og resumé 
 • Fastholde og udbygge gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse 
 • Forholde sig kritisk og analyserende til længere skønlitterære og faglige tekster 
 • LUS-punkt 18b  

 

          8.kl  

 • Anvende læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål, både i og den for skolen 
 • Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – punktlæse, nærlæse, skimme og orienteringslæse 
 • Gøre rede for genre og tema, sprog og stil samt meningen i teksten 
 • Forholde sig kritisk og analyserende til længere skønlitterære og faglige tekster  
 • Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af notater, mindmap, referat og resumé 
 • Anvende et alsidigt udvalg af læseforståelsesmodeller 
 • Fastholde og udbygge gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse 
 • LUS-punkt 18c 

 

9.kl  

 • Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning 
 • Beherske varierende læsemåder afpasset efter formålet - punktlæse, nærlæse, skimme og orienteringslæse 
 • Gøre rede for genre og tema, sprog og stil samt meningen i teksten 
 • Forholde sig kritisk, analyserende og reflekterende til længere skønlitterære og faglige tekster  
 • Beherske analyserende og kritiske arbejdsmåder i forhold til litterære og faglige tekster 
 • Beherske studietekniske færdigheder fx ved hjælp af notater, mindmap, referat og resumé 
 • LUS-punkt 19 

 

 

Forskellige læsetiltag 

 • Læsebånd 
 • Læseuge – værklæsning (god idé i 8. klasse – prøvesynopse i 9. klasse) 
 • Oplæsning for yngre klasser (fx eventyr) 
 • Fælles romaner på klassen 
 • Frilæsningsbøger i fremmedsprog 
 • Forfatterbesøg 
 • Biblioteksundervisning på folkebiblioteket (8. klasse) 
 •  ”Læs på” læseteknikker (7. klasse) 
 • It-læsning 
 • Ugens ord – ordkendskab, ordforråd, begreber, fremmedord 

 

Fokusområder 

 • Faglig læsning 
 • Læseforståelsesstrategier 

 

Evaluering 

 • Se skolens testprocedure på læseområdet 
 • Eleverne evalueres inden for følgende parametre 
 • Læsehastighed 
 • Læseforståelse 
 • Læseforståelsesstrategier 
 • Tekstforståelse / fortolkning 
 • Ordforråd 

  

Forældresamarbejde 

 • Orientere forældre om læse- og staveprøveresultater fra Grammatip til samtalerne 
 • Orientere om vigtigheden af daglig læsetræning 

 

 Synliggørelse af skolens læseindsats 

 • Informationer via Aula 
 • Forældrebrev om prøver på særlige vilkår 
 • Kursus i hjælpemidler for forældre og elever 

 

Strategier og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder 

 

Billede fjernet. 

 

Handleplan for undervisning af ordblinde 

 

Definition af ordblindhed 

Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.  

 

Den elektroniske ordblindetest  

 • Ordblinderisikotest fra 1. klasse.
 • Efter anbefalinger fra kommunens læsekonsulenter tages testen tidligst i 4. klasse. Det er skolens læsevejleder, der tager testen.  
 • Ved rødt resultat (ordblind) og ved et resultat i den lave ende af det gule område (Usikker fonologisk afkodning) indkaldes til et opfølgningsmøde, hvor lærer og dansklæreren er med. Det er skolens læsevejleder, der sørger for, at der bliver indkaldt. 

Når en elev er ordblind, er det vigtigt, at der arbejdes på både at styrke elevens afkodning samt at mestre it-hjælpemidler.  

 

Læse- og skriveteknologi 

 • Der ansøges om optagelse på Nota (læsevejleder) 
 • Eleven: 
 • Skolens it-ansvarlige sørger for, at eleven har de fornødne programmer på både skole- og hjemmecomputer, Ipad og telefon. (CD - ord, IntoWords, office365, sub-reader, diktering) 
 • Skolens læsevejleder afholder små kursuser i elektroniske hjælpemidler 
 • Kontekst/Klasseteamet: 
 • Hele klasseteamet skal informeres om elevens skriftsproglige udfordringer (klasselæreren indkalder). På læringskonferencen drøftes det med klasseteamet, hvordan de ordblinde elev bedst understøttes både med hensyn til brug af it-hjælpemidler, men også med modeller, der understøtter læseforståelsen. 
 • Skolens It-ansvarlige er behjælpelig med det tekniske, (Indskanning, OCR-behandling osv.)  
 • Kontekst/Hjemmet: 
 • Forældrene er ansvarlige for at holde sig opdatereret på Intra, så de kan bakke op om de tiltag og strategier, skolen sætter i værk for det ordblinde barn. 
 • I det omfang, der er et behov, vil vi tilstræbe at holde forældrekurser i CD-ord 

Sideskift 

 

Overgangen til ovebygningen

 

Teamet omkring 7. årg. 

 • Skolens læsevejleder sørger for, at lærerne på 7. årg. er opdateret på, hvordan de bedst understøtter elevernes brug af elektroniske hjælpemidler herunder CD-ord/IntoWords (Indsætte lydfil, scanne tekster ind) 

Eleverne 

 • Læsevejlederen støtter 7. kl. lærerne i at implementere elektroniske hjælpemidler i undervisningen. 
 • I efteråret afholdes der læringskonferencer om elevernes faglige progression samt deres brug af elektroniske hjælpemidler. 

 

Hjælpemidler til eksamen 

 • Elever, der er testet ordblind kan få tildelt ekstra tid til eksamen 
 • Der kan gives tilladelse til, at der indlægges pauser i en skriftlig prøve 
 • Til prøven i skriftlig dansk med adgang til internet, må alle elever anvende elektroniske hjælpemidler også CD-ord/IntoWords, hvis det ellers er anvendt i den daglige undervisning. 
 • I de opgavesæt, hvor der er udarbejdet et svarhæfte til prøven, er filerne udarbejdet, så eleverne kan skrive deres besvarelse i pdf-filen. 
 • Til retskrivningsprøven og prøven i læsning må CD-Ord anvendes, hvis man er testet ordblind, og kun hvis elevens testresultat ligger i "det røde felt". Alle andre må kun anvende tilladte hjælpemidler -dvs. ordbøger. Der kan gives tilladelse til individuel diktering  
 • Ordblinde elever må bruge tale til tekst til eksamen. 

 

Skolens testprocedure på læseområdet 

 

0. klasse 

KTI 

Ca. 35 

Læreren er testtager 

Læseevaluering på begyndertrinnet: 

 

SK indberetter resultaterne til kommunen 

Find billedet (Ordkendskab) 

Ca. uge 36 

Dansklærer 

Vokaler (fonologisk opmærksomhed) 

Ca. uge 38 

Dansklærer 

Store bogstaver (bogstavkendskab) 

Ca. uge 39 

Dansklærer 

 

 

 

Find billedet (reteste elever der bliver gule eller røde i den første test) 

Ca. uge 17 

Dansklærer 

Alle bogstaver  

Ca. uge 19 

Dansklærer 

Forlyd og rimdel (fonologisk opmærksomhed) 

Ca. uge 20 

Dansklærer 

Konsonanter (fonologisk opmærksomhed) 

Ca. uge 20 

Dansklærer 

 

 

 

1. klasse 

Læseevaluering på begyndertrinnet: 

 

 

Ordlæs 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

Idas Ord 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

Orddiktat 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

Dinodiktat 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

 

 

 

2. klasse 

Læseevaluering på begyndertrinnet: 

 

 

Sætningslæs 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

Sætningsdiktat 

Lige inden forårets samtaler 

Dansklærer 

Folkeskolens Nationale overgangstest 

November/december 

Dansklærer 

 

 

 

3. klasse 

SL60 

Oktober 

Dansklærer 

Staveprøve 3 på Grammatip  

Januar 

Dansklærer 

DVO Screening  

September 

Læsevejleder 

Folkeskolen nationale overgangstest 

November/december 

Dansklærer 

4. klasse 

Staveprøven 4 på Grammatip 

Inden læringskonferencen 

Dansklærer 

SL 40 

Inden læringskonferencen 

Dansklærer 

Folkeskolens Nationale overgangstest 

November/december 

Dansklærer 

 

 

 

 

 

 

5. klasse 

Staveprøve 5 på Grammatip  

September 

Dansklærer 

Læseprøve på Grammatip 

Oktober/november 

Dansklærer 

 

 

 

6. klasse 

 

 

Læseprøve på Grammatip 

Oktober/november 

Dansklærer 

Staveprøven 6 på Grammatip 

September/oktober 

Dansklærer 

Folkeskolens Nationale Overgangstest 

November/december 

Dansklærer 

 

 

 

7. klasse 

Læseprøven på Grammatip 

Inden læringskonferencen 

Dansklærer 

Staveprøve 7 på Grammatip  

Inden læringskonferencen 

Dansklærer 

 

 

 

8. klasse 

 

 

Folkeskolens Nationale Overgangstest  

November/december 

Dansklærer