Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Evaluering og skole-hjem samtaler, mellemtrin

Evalueringskultur på Videbæk Skole

 

PÅ Videbæk Skole vægter vi skole-hjem samtalerne højt. Udover den daglige kontakt mellem skolens familier og skolen, så er skole-hjem samtalerne et redskab til at sætte retning fagligt og trivselsmæssigt. Dette gøres i et samarbejde mellem den enkelte elev, forældrene og skolen. Udgangspunktet er dialog som samtaleform, hvor vi ønsker at fremme den enkelte elevs egen forståelse og evne til at indgå i en dialog omkring egne udviklingspotentialer. Vores ambition er, at såvel elever som forældre bliver inddraget i denne proces, hvor der på mange årgange også vil være forældreforberedelse til de enkelte samtaler.

 

Samtalerne er udviklet over en årrække med udgangspunkt i en antropologisk undersøgelse blandt vores forældre og elever, omkring hvad der var væsentligt for en god skole-hjem samtale.  

 

En del af evalueringskulturen på skolen tager afsæt i skole-hjem samtaler. Samtaleformen har på landsplan udviklet sig gennem årene og er ikke nødvendigvis, som da skolens forældre selv gik i skole. Nedenfor har vi redegjort for, hvordan skolen afholder samtaler fra barnets første skoleår til de afsluttende prøver på 9. årgang.

Skole-hjem samtalerne har en rød tråd fra elevens begyndende skolegang til afslutningen. Fælles for alle samtalerne er følgende:

 

Vi ønsker med udgangspunkt i elevens egne ord og egen oplevelse af skolehverdagen at fremme en skole-hjem-samtale, hvor elever, forældre og lærere indgår i en fælles dialog om det, der er på spil for elevens trivsel og faglige udvikling i skolen. 
En samtale, der præges af dialog, og hvor eleven og forældrene føler sig hørt, og det fremmer en fælles forståelse for elevens skolegang. 

 

Samtalerne har forskelligt indhold afhængig af årgang og ståsted. Der er også differentieret tidsinterval for de enkelte samtaler, da indholdet sætter rammen for samtalerne og ikke omvendt.

 

Samtaler på 4. årgang

Rammer:  
Der afholdes 2 samtaler om året.  Dansk- og matematiklærerne deltager på 1. samtale.
Den første samtale indeholder en forventningsafstemning efter, eleven er startet på mellemtrinnet (20 minutter).   
Anden samtale er med klasselæreren og omhandler progressionen fra 1. samtale (10 minutter). 

 
Indhold:

Samtalen tager udgangspunkt i et samtaleark. Samtalearket udfyldes både af læreren og af hjemmet (forældre og elev) inden samtalen.  
Omdrejningspunktet er faglighed og trivsel individuelt og som en del af fællesskabet i alle skolens arenaer.

Lærerens perspektiv: Trivsel + overgang fra indskoling til mellemtrin. Begreber som undervisningsparathed og ydre/ indre-styring er centrale.

Elevens perspektiv: Frikvartererne, hvordan har eleven det i klassen. Hvordan har man følt overgangen fra indskoling til mellemtrin. Undervisningsparathed. 

Forældrenes perspektiv: Trivsel og fagligt standpunkt i dansk, matematik og engelsk + lektier. (Forældrene kommer ikke i huset – SFO) 

 

På 4. årgang ligger skolens læringskonferencer også. Der kan inddrages aspekter i samtalen her fra, hvis det vil være hensigtsmæssigt.
 
 

Samtaler på 5. årgang 

Rammer:  

1. samtale er af 30 minutters varighed. Dansk- og matematiklærer deltager.

2. samtale afholdes efter behov. 

 

Indhold:

Samtalen tager udgangspunkt i et samtaleark og en portfolie (indsamlede opgaver og produkter fra mellemtrinnet).  
Samtalearket udfyldes både af læreren og af hjemmet (forældre og elev) inden samtalen.  Omdrejningspunktet er faglighed og trivsel individuelt og som en del af fællesskabet i alle skolens arenaer.

 

Lærerens perspektiv: Fagligt: Elevarbejde (fra alle fag) inddrages og præsenteres af udvalgte elever. Eleven fortæller om sig selv ud fra et på forhånd udfyldt samtaleark. Læreren “lukker evt. huller", som eleven ikke kommer omkring – fagligt 

Fokus på de praktisk/musiske fag. 

Elevens perspektiv: Eleven vælger selv ud fra eget ønske, hvad han/hun vil præsentere.  Eleven fortæller om sig selv ud fra et på forhånd udfyldt samtaleark. 

Forældrenes perspektiv: Elevarbejde, trivsel og fagligt standpunkt. 


Portfolien består af 2-3 færdige produkter, der fremlægges af eleven. Herudover underbygges samtalen af test. 

   

Samtaler på 6. årgang 

Rammer:  

  • 1 samtale af 25 minutters varighed. Dansk- og matematiklærer deltager. 

 

Indhold:

Portfolie: 2-3 færdige produkter fremlægges af eleven.

Herudover underbygges samtalen af test, og der ses frem mod overgangen til 7. klasse, hvor der etablereres nye klasser. Overgangen fra mellemtrin til overbygning. Fokus på at få lukket evt. “huller” - klargøring både fagligt og socialt. Øgede faglige krav. Samtalen tager også udgangspunkt i emner som pubertet/modenhed. 

Særligt fokus på elevens perspektiv omkring “sig selv” og kammeraterne og kommende klassedeling. Evnen til at forholde sig til sin egen skolegang. 

Forældrenes perspektiv: Klar til 7. årg. både fagligt og socialt. Klassedeling.